Mälarwebb - Allmänna villkor

Allmänna villkor | Personuppgiftsbiträdesavtal

§ 1. Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan Mälarwebb (www.malarwebb.se) å ena sidan, och användare och/eller köpare av Mälarwebbs tjänster ("Kunden"), å andra sidan.

Mälarwebb tillhandahåller Kunden Mälarwebb, som är ett publiceringssystem för hemsidor, genom vilket Kunden bygger sin egen hemsida som sedan lagras på Mälarwebb's webbserver ("Tjänsten").

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

För de fall Kunden är underårig (under 18 år) är Användaravtalet endast giltigt om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Mälarwebb att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren i Användaravtalet. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

§ 2. Tjänstens omfattning
Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Mälarwebbs hemsida www.Mälarwebb.se. Mälarwebb åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Mälarwebbs hemsida, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Mälarwebb tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet.

Mälarwebb förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal. Mälarwebb ska informera Kunden, via Tjänsten, på Mälarwebbs hemsida eller genom e-post till av Kunden angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som Mälarwebb genomför. För det fall Kunden inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Kunden äga rätt att inom trettio (30) dagar från det att Mälarwebb informerade Kunden om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Kund som inte har sagt upp Användaravtalet senast trettio (30) dagar efter det att Mälarwebb informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

Support av Tjänsten tillhandahålls endast Kunder som ingått avtal om betalversioner av Tjänsten och ingår inte i gratisversioner av Tjänsten. Det står dock Mälarwebb fritt att från fall till fall erbjuda support även till Kunder som ingått avtal om gratisversionen av Tjänsten. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Mälarwebb under kontorstid. Mälarwebb försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga på kontorstid. Kunden har ingen rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten.

Mälarwebb lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

§ 3. Ingående av detta Användaravtal
Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden skapar ett konto på Mälarwebbs hemsida Mälarwebb.

§ 4. Registrering och behandling av personuppgifter
Mälarwebb samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden som anges i registreringsformuläret ("Personuppgifterna") i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån så krävs för att Mälarwebb ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Mälarwebb komma att överföra Personuppgifterna till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Mälarwebb och/eller Mälarwebbs samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten av Mälarwebb eller Mälarwebbs samarbetspartners.

Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som Mälarwebb har registrerat om dem och kan när som helst begära att Mälarwebb korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Mälarwebb behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

Vad gäller personuppgifter som Kund samlar in från sina besökare och kunder gäller istället bilagan Personuppgiftsbiträdesavtal.

§ 5. Ångerrätt
Kund som ingår Användaravtalet i egenskap av privatperson har rätt att i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen utnyttja sin ångerrätt och frånträda Användaravtalet om det meddelas inom 14 dagar från det att Användaravtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte för beställning av domännamn genom Tjänsten.

Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt och frånträder Användaravtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen, återbetalar Mälarwebb av Kunden erlagd betalning inom 14 dagar från tidpunkten för utnyttjande av ångerrätten.

§ 6. Lösenord och inloggningshandlingar
Kunden är ansvarig för att den/de användaridentitet(er) och det/de lösenord Kunden erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden har begärt och Mälarwebb har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Mälarwebb äger rätt att själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

§ 7. Kundens ansvar
Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Mälarwebbs servrar.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Mälarwebbs vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig vidare till att inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänsten, Mälarwebbs servrar eller system riskerar att utsättas för tredje mans åverkan genom exempelvis överbelastningsattacker eller liknande. I det fall Mälarwebb har skälig anledning att anta att sådana attacker kan komma att ske med hänsyn till Kundens nyttjande av Tjänsten äger Mälarwebb rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden inte äger rätt att använda Tjänsten för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, s.k. ”camshower” eller ”strippshower”, försäljning av vapen, droger, rökmixar, cannabinoider eller anabola sterioder. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Mälarwebbs eller Mälarwebbs varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Mälarwebbs varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Mälarwebb.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Mälarwebbs servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Mälarwebb härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom den hemsida som Kunden skapar genom Tjänsten, sker i enlighet med personuppgiftslagen. För det fall Kunden utnyttjar den E-butikslösning som finns tillgänglig genom Tjänsten, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av E-butikslösningen sker i enlighet med gällande rätt, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel.

Vid skälig misstanke hos Mälarwebb om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger Mälarwebb rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från tjänsten utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

§ 8. Nyttjanderätt till Innehåll
Mälarwebb upplåter till Kunden en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll (inklusive men ej begränsat till all däri ingående mjukvara) ("Innehållet"). Mälarwebb förbehåller sig rätten att under avtalstiden ändra och/eller byta ut Innehållet. Samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter till Innehållet innehas av Mälarwebb eller dess licensgivare. Kunden erhåller ingen rätt av vad slag det vara må till Innehållet utöver vad som uttryckligen framgår av detta Användaravtal.

Innehållet får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen och uttryckligen har medgivits av Mälarwebb. Kunden äger under inga förhållanden rätt att helt eller delvis ta isär, koppla samman i nätverk, bearbeta, förändra, dekompilera, kopiera, göra tillägg till eller skapa avledda verk ur Innehållet utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal. Kunden äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Innehållet till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

Mälarwebb lämnar ingen garanti av vad slag det må vara att Innehållet svarar mot Kundens behov eller att Innehållet kan användas utan störningar eller fel.

Mälarwebb äger rätt att i samband med felanmälan eller supportärenden rörande Tjänsten samla in information om Kundens dator, hårdvara, operativsystem, program m.m. samt rätt att inhämta sådana andra nödvändiga uppgifter som kan vara erforderliga för att hantera felanmälan eller supportärendet. Kunden godkänner härmed att Mälarwebb får samla in information enligt ovan. Mälarwebb äger ej rätt att nyttja information rörande Kunden som samlats in enligt ovan i annat syfte än hantering av felanmälan eller supportärende. Mälarwebb åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

§ 9. Betalningsvillkor
Kund som har ingått avtal om betalversion av Tjänsten ska till Mälarwebb erlägga betalning i enlighet med Mälarwebbs vid var tid gällande pris för Tjänsten som publiceras på Mälarwebbs hemsida. Betalningsskyldighet för Tjänsten uppstår då Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Mälarwebb. Mälarwebb förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Mälarwebb har publicerat ny prislista på sin hemsida alternativt på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

När Kund ingår avtal om betalversion av Tjänsten enligt ovan avräknas inte eventuell kvarvarande provtid. Provtiden är alltså endast till för att kunna utvärdera Tjänsten före det att avtal om betalversion av Tjänsten sluts.

I samband med att Kunden skapar ett konto för betalversion av Tjänsten hos Mälarwebb, ska Kunden ange betalningsperiod för Tjänsten (månadsvis eller årsvis) samt om Kunden vill betala mot faktura eller med kreditkort. Mälarwebb tar inte ut någon fakturaavgift vid betalning mot faktura. Ingen avgift tas ut vid betalning med kreditkort. Mälarwebb kan komma att utföra sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia. Leverans sker endast till den adress där den betalande Kunden är folkbokförd.

Alla betalningar till Mälarwebb ska erläggas i förskott om inget annat anges. För det fall Kund inte har erlagt betalning i enlighet med faktura och inom trettio (30) dagar från fakturans utställande, alternativt inte har täckning för betalningen på angivet kreditkort, ska Mälarwebb äga rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Mälarwebb, ska Mälarwebb äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Mälarwebb vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta med 24 % plus gällande referensränta.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid nedgradering/inaktivering, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande eller nedgradering/inaktivering och oavsett när i tiden detta sker. Detta gäller dock inte om Kunden utnyttjar sin ångerrätt enlig distans- och hemförsäljningslagen.

§ 10. Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten
Om anspråk riktas mot Mälarwebb eller talan förs mot Mälarwebb på grund av Kundens användning av Tjänsten, åtar sig Kunden att hålla Mälarwebb skadeslöst för all skada som Mälarwebb åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Kunden inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Mälarwebb om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Mälarwebb, dels att Kunden har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

§ 11. Ansvarsbegränsning
Mälarwebb ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Mälarwebb ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Mälarwebb kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten, inkluderande men ej begränsat till tredjepartstjänsten G Suite.

Mälarwebbs ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Mälarwebbs ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden erlagda avgiften under innevarande abonnemangsperiod för Tjänsten. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Kunden göras gällande mot Mälarwebb. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

§ 12. Avtalstid och Uppsägning
Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Mälarwebbs hemsida. För Kunder som väljer att betala årsvis gäller Användaravtalet under 12 månader varefter det automatiskt upphör att gälla ("Årsabonnemang"). Kunden kan dock välja att förnya sitt Årsabonnemang för ytterligare ett (1) år genom att meddela Mälarwebb härom senast en (1) dag före Användaravtalets upphörande. För Kunder som väljer att betala månadsvis gäller Användaravtalet tillsvidare och förlängs med en (1) månad i taget såvida det inte sägs upp av Kunden senast (1) dag före utgången av den aktuella månaden ("Tillsvidareabonnemang"). Samma uppsägningstider gäller för det fall Kunden vill nedgradera sitt abonnemang eller avaktivera aktiverade betaltjänster inom ramen för Tjänsten. Kund som önskar säga upp sitt Tillsvidareabonnemang eller teckna nytt Årsabonnemang ska meddela Mälarwebb detta genom att logga in på sitt konto för Tjänsten, klicka på "Inställningar" och därefter "Abonnemang" och följa däri angivna anvisningar för uppsägning/nyteckning. Tillsvidareabonnemang kan sägas upp av Mälarwebb med tre (3) månaders uppsägningstid. Mälarwebb förbehåller sig rätten att utan anledning avböja att ingå nytt Årsabonnemang med Kund, förutsatt att Mälarwebb har informerat Kunden härom senast tre (3) månader före Årsabonnemangets upphörande.

Vid Användaravtalets upphörande kommer Mälarwebb att avaktivera Kundens konto, vilket innebär att Kundens hemsida inte längre kommer att vara tillgänglig externt. Kundens hemsida kommer dock vara tillgänglig för Kunden genom redigeringsverktyget under en period om en (1) månad från Användaravtalets upphörande. Om Kunden vid utgången av denna månad inte har tecknat ett nytt Användaravtal äger Mälarwebb rätt att radera Kundens konto. Det åligger Kunden att själv tömma eller överföra sitt innehåll till ett annat webbhotell före utgången av denna månad. För det fall Kunden önskar biträde från Mälarwebb för överföring av information, har Mälarwebb rätt till ersättning för konsulttjänster för sådant biträde.

Mälarwebb förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Kund som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Mälarwebbs instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller för orimligt långa datasessioner jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Kund som Mälarwebb i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Mälarwebbs system eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten. Vid Mälarwebbs uppsägning av Användaravtalet på grund av Kundens avtalsbrott förbehåller sig Mälarwebb rätten att kräva ersättning från Kunder för all skada Mälarwebb lider i anledning av avtalsbrottet.

Kunden är införstådd med att Mälarwebb kan komma att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten. Mälarwebb äger då rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten. För det fall Mälarwebb avser att upphöra med att erbjuda gratisversioner av Tjänsten, ska Mälarwebb lämna meddelande därom till Kundens e-postadress. En (1) månad därefter ska Mälarwebb äga rätt att avsluta Kundens gratisversion av Tjänsten och rensa lagringsytan.

Kunden är införstådd med att Mälarwebb dessutom äger rätt att säga upp Användaravtalet och rensa lagringsytan för Kunder till gratisversionen av Tjänsten som varit inaktiva i mer än en (1) månad. För det fall Mälarwebb avser säga upp Användaravtalet på grund av inaktivitet, ska Mälarwebb lämna meddelande därom till Kundens uppgivna e-postadress. Kunden kan då aktivera Tjänsten för att få behålla Tjänsten med samma villkor som tidigare. För det fall Kunden inte har aktiverat Tjänsten inom en (1) månad från mottagande av sådant meddelande om uppsägning, ska Mälarwebb äga rätt att avsluta Kundens konto och rensa lagringsytan.

Mälarwebb äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

§ 13. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§ 14. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Mälarwebb i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Mälarwebb genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

§ 15. Ändringar av Användaravtalet
Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

§ 16. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.

§ 17. Bilagor
Som bilaga till detta avtal ska avtalet Personuppgiftsbiträdesavtal räknas. Det ingås samtidigt som detta avtal.